Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR

Aktuality, Tlačové správy

Starostovia oficiálnym listom pripomínajú primátorovi viaceré jeho prísľuby.

Bratislava 21.6.2019 Na júnovom zasadnutí regionálneho združenia privítal starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR na miestnom úrade starosta Vajnor Michal Vlček. Na zasadnutí sa zúčastnila aj Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry na magistráte. Tá starostov informovala o detailoch prípravy hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta na nasledujúce roky. Na túto […]

Aktuality, Tlačové správy

Staré mesto spolu s ďalšími mestskými časťami predstavilo plán zavedenia nízkoemisných zón v meste.

Bratislava 18.4.2019 Na základe uzatvoreného memoranda medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto zastúpenou starostkou Zuzanou Aufrichtovou a hlavným mestom Bratislava zastúpeným Matúšom Vallom sa začala úprava legislatívneho rámca pri tvorbe strategických dokumentovk téme zníženia tranzitu a ochrany ovzdušia.   Mestu záleží na ochrane životného prostredia a s tým nevyhnutne súvisiacej ochrany zdravia obyvateľov. Jedným zo spôsobov[…]

Aktuality, Tlačové správy

Záväzné stanoviská v územnom plánovaní by mal vydávať VÚC. Zhodli sa starostovia.

Bratislava 26.3.2019 Starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR privítal na svojom úrade Lukáš Baňacký, starosta mestskej časti Lamač. Na zasadnutí sa opäť zúčastnil aj primátor Matúš Vallo, ktorý prišiel spolu s p. Jurajom Šujanom, ktorý zastáva funkciu poradcu pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi. Predmetom spoločnej diskusie bola aktuálna[…]

O mestských častiach

Územie hlavného mesta je za účelom výkonu samosprávy rozdelené na 17 mestských častí. Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a štatútom hlavného mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. Každá mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a miestny úrad.

Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Počet poslancov miestneho zastupiteľstva v každej mestskej časti určuje pred voľbami miestne zastupiteľstvo. V mestských častiach do 3 000 obyvateľov (Devín, Jarovce, Rusovce, Čunovo) je v miestnom zastupiteľstve 9 až 13 poslancov. V mestských častiach do 20 000 obyvateľov (Vrakuňa, Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves) je počet poslancov v miestnom zastupiteľstve v rozmedzí od 11 do 30 poslancov. V mestských častiach nad 20 000 obyvateľov (Staré Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka) je v miestnom zastupiteľstve 31 až 60 poslancov.

Naše mestské časti

x
Starosta:

Milan Jambor

Rozloha: 24,2 km2

Počet obyvateľov: 15 655

Kontakt:

Miestny úrad

Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10

Bratislava 49

tel.: +421 2 602 014 00

tel: +421 2 645 383 67

tel: +421 2 645 383 68

e-mail: starosta@mudnv.sk

http://www.devinskanovaves.sk

x
Starosta:

Ing. Jozef Krúpa

Rozloha: 32,3 km2

Počet obyvateľov: 4 554

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava- Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1 843 57 Bratislava 48

tel.: +421 2 659 561 10

fax: +421 2 659 562 50

e-mail: starosta@zahorskabystrica.sk

zahorskabystrica.sk

x
Starosta:

Mgr. Peter Pilinský

Rozloha: 23,6 km2

Počet obyvateľov: 19 814

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Rača

Kubačova 21 831 06

Bratislava 35

tel.: +421 2 491 124 11

fax: +421 2 491 124 19

e-mail: starosta@raca.sk

e-mail: info@raca.sk

http://www.raca.sk

x
Starosta:

Ing. Ján Mrva

Rozloha: 13,5 km2

Počet obyvateľov: 5 130

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109 831 07

Bratislava 36

tel.: +421 2 482 244 12

fax: +421 2 482 244 12

e-mail: vajnory@vajnory.sk

e-mail: starosta@vajnory.sk

http://www.vajnory.sk

x
Starostka:

Ing. Ľubica Kolková

Rozloha: 14,0 km2

Počet obyvateľov: 1 118

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Devín

Kremeľská 39 841 10

Bratislava 46

tel.: +421 2 602 025 11

tel: +421 2 602 025 17

fax: +421 2 657 303 09

e-mail: starostka@devin.sk

http://www.devin.sk

x
Starosta:

RNDr. Martin Zaťovič

Rozloha: 8,6 km2

Počet obyvateľov: 32 751

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2 841 02

Bratislava 42

tel.: +421 2 642 824 28

tel: +421 2 643 666 18

ústredňa tel.: + 421 2 642 872 27

sekretariát fax: +421 2 643 691 00

e-mail: mu@dubravka.sk

e-mail: lattacherova@dubravka.sk

http://www.dubravka.sk

x
Starosta:

Ing. Peter Šramko

Rozloha: 6,5 km2

Počet obyvateľov: 6 745

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Lamač

Malokarpatské nám. 9 841 03

Bratislava 47

tel.: +421 2 647 815 81

tel.: +421 2 647 800 65

sekretariát fax: +421 2 647 806 89

mobil: +421 905 789 304

e-mail: starosta@lamac.sk

http://www.lamac.sk

x
Starosta:

Mgr. Rudolf Kusý

Rozloha: 37,5 km2

Počet obyvateľov: 36 526

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1 832 91

Bratislava 3

tel.: +421 2 49 253 111

tel.: +421 2 49 253 512

fax: +421 2 455 294 59

e-mail: banovemesto@stonline.sk

e-mail: sekretariat@banm.sk

http://www.banm.sk

x
Starostka:

MUDr. Dana Čahojová

Rozloha: 11,0 km2

Počet obyvateľov: 32 879

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves

Nám sv. Františka 8 842 62

Bratislava 4

tel.: +421 2 602 591 11

tel.: +421 265 4217 02

fax: +421 2 654 280 24

e-mail: starostka@karlovaves.sk

http://www.karlovaves.sk

x
Starosta:

Mgr. Radoslav Števčík

Rozloha: 9,6 km2

Počet obyvateľov: 38 788

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr. 3 814 21

Bratislava 1

tel.: +421 2 592 461 11

fax: +421 2 529 200 03

tel.: +421 2 592 462 77

e-mail: starosta@staremesto.sk

e-mail: hovorca@staremesto.sk

http://www.staremesto.sk

x
Starosta:

Ing. Dušan Pekár

Rozloha: 39,7 km2

Počet obyvateľov: 69 017

Kontakt:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Mierová 21 827 05

Bratislava 2

tel.: +421 2 482 841 11

tel: +421 2 433 312 84

tel:+421 2 482 843 68

tel:+421 917 524 660

fax: +421 2 433 355 09

e-mail: starosta@ruzinov.sk

e-mail: miroslava.strosova@ruzinov.sk

http://www.ruzinov.sk

x
Starosta:

JUDr., Ing. Martin Kuruc

Rozloha: 10,3 km2

Počet obyvateľov: 20 627

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa

Šíravská 7 821 07

Bratislava 214

tel.: +421 2 402 048 11

fax: +421 2 452 579 84

e-mail: podatelna@vrakuna.sk

e-mail: starosta@vrakuna.sk

http://www.vrakuna.sk

x
Starosta:

Ing. Vladimír Bajan

Rozloha: 28,7 km2

Počet obyvateľov: 105 763

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17 852 12

Bratislava 5

Informácie: +421-2-68 288 500

Fax (podateľňa): +421-2-63 814 964

e-mail: starosta@petrzalka.sk

http://www.petrzalka.sk

Viem byt Petrzalcan

x
Starostka

Gabriela Ferenčáková

Rozloha: 18,6 km2

Počet obyvateľov: 1 014

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Čunovo

Hraničiarska 144

851 10 Bratislava

tel.: +421 2 628 506 21

tel.: +421 2 628 506 29

e-mail: cunovo@mc-cunovo.sk

http://www.cunovo.eu

x
Starosta:

Mgr. Zoltán Pék

Rozloha: 42,49 km²

Počet obyvateľov:  ‎22 231

Kontakt:

Trojičné námestie 11
82106, Bratislava

hlavná
Žiacka 2
82106, Bratislava

Telefón: +421245248088

Telefón: +421245248469

Telefón: +421245257900

E-mail: sekretariat@mupb.sk

https://www.biskupice.sk/

x
Starosta:

Ing. Pavel Škodler

Rozloha: 21,3 km2

Počet obyvateľov: 1 479

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Jarovce

Palmová 1 851 10

Bratislava 59

tel.: +421 2 628 601 78

tel.: +421 2 628 603 96

e-mail: starosta@jarovce.sk

http://www.jarovce.sk

x
Starosta:

Dušan Antoš

Rozloha: 25,6 km2

Počet obyvateľov: 3 958

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Rusovce

Vývojová 8 851 01

Bratislava 59

tel.: +421 2 682 070 11

spojovateľ fax: +421 2 682 070 13

podateľňa tel.: +421 2 682 070 16

sekretariát e-mail: sekretariat@bratislava-rusovce.sk

e-mail: starosta@bratislava-rusovce.sk

http://www.bratislava-rusovce.sk