Zmena solidarity je len prvý krok, delenie daňových príjmov mesta musí prejsť hlbšou rekonštrukciou

Bratislava, 13. november 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) zvolalo na dnes (13.11.) mimoriadne zasadnutie, na ktorom pokračovalo v rokovaniach o otázke prerozdeľovania daňových príjmov mesta medzi mestské časti. O návrhoch opatrení rokovalo na zasadnutí aj s poslancom mestského zastupiteľstva Jánom Hrčkom, ktorý pripravuje návrh zmeny štatútu upravujúci disproporcie v rozdeľovaní daňových príjmov na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ). Zasadnutie venovalo pozornosť aj otázke nastavenia transparentného vykazovania rozdelenia a poukazovania daňových príjmov mesta v ročných prehľadoch pre jednotlivé mestské časti.

Starostovia opätovne potvrdili, že uvítali otvorenie diskusie na tému systémových zmien v prerozdeľovaní daňových príjmov mesta medzi mestské častí a súčasne ocenili postoj primátora, ktorý si po dlhoročných diskusiách osvojil návrh starostov o presune solidarity vo výške 1,95 mil. eur z mestských častí na hlavné mesto.

Na mimoriadnom zasadnutí diskutovali aj o návrhu poslanca J. Hrčku, ktorého návrh má ambíciu odstrániť disproporcie v prerozdeľovaní financií cez objektivizovanie financovania výdavkov na školstvo. Mestské časti totiž zodpovedajú za zabezpečenie služieb pre dve tretiny všetkých prepočítaných žiakov v hlavnom meste SR, ale ich zákonné príjmy z mestských daní nezodpovedajú reálnym nárokom nákladov v prepočte na jedného žiaka.

Všetci vieme, že súčasný systém financovania mestských častí nie je objektívny a spravodlivý, o jeho zmene diskutujeme na pôde združenia, ale aj s mestskými poslancami a vedením mesta, dlhodobo. Dnes mesto prejavuje vôľu korigovať ho v otázke presunu solidarity, čo sme jednohlasne uvítali, ale vnímame to len ako prvý krok k jeho celkovej rekonštrukcii. Tá musí nevyhnutne prísť. Každá mestská časť má iné východiská a iné priority, preto nájsť zjednocujúci model nie je jednoduché. Jeho optimalizácia cez objektivizáciu financovania výdavkov na školstvo však vnímame za určitých podmienok ako cestu, ktorá môže byť kompromisom pre väčšinu mestských častí,“ skonštatoval Jozef Krúpa, predseda RZMČ a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica.

Starostovia súčasne apelujú na primátora, aby mesto poukázalo financie na solidaritu z rozpočtu tak, aby o túto sumu nebol ukrátený ďalší rozvoj mesta a mestských častí. V súvislosti s optimalizáciou a nastavením procesov delenia daňových príjmov mesta do budúcna, starostovia žiadajú mesto opakovane aj o stransparentnenie vykazovania poukázaných finančných prostriedkov z daňových príjmov mesta v ročných prehľadoch pre jednotlivé mestské časti. Nakoľko mesto doteraz žiadosti starostov nevyhovelo, pripravujú starostovia opatrenie, v ktorom poveria mestského kontrolóra o preverenie plnenie zákonných povinností mesta v poukazovaní daňových príjmov mestským častiam v uplynulom období, vrátane roku 2017.