Kompetencie

Samospráva každej mestskej časti spravuje veci miestneho významu.

Medzi základné úlohy a kompetencie mestskej časti patrí najmä:

 • hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, ktorý je zverený do správy a s nadobudnutým majetkom

 • zostavovanie rozpočtu mestskej časti, záverečného účtu a organizovanie verejnej diskusie o ňom

 • rozhodovanie o zavedení miestnych daní

 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v mestskej časti

 • vykonávanie správy, údržby a výstavby miestnych komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých ulíc, chodníkov, cyklistických chodníkov, samostatných chodníkov, schodov, vrátane zelene, stromoradia a údržby verejných priestranstiev

 • správa a údržba historických pamiatok a stavieb miestneho významu

 • zabezpečovanie čistenia miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správa a údržba zelene

 • povoľovanie predajných a prevádzkových časov obchodov a služieb a správa trhovísk

 • obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti a jej zón

 • zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v mestskej časti.


Kompetencie mestských častí v oblasti prenesenej štátnej správy:

V oblasti prenesenej štátnej správy mestské časti vykonávajú najmä úlohy, ktoré im hlavné mesto zverilo na základe štatútu a jeho dodatkov:

 • prijímanie ohlásení pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby

 • povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 • vydávanie potvrdenia o oznámení chráneného nerastu

 • príjem základných poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok

 • hlásenie výskytu mimoriadne nebezpečných škodcov

 • schvaľovanie rybárskeho hospodárstva a vydávanie rybárskych lístkov

 • pôsobnosť cestného správneho orgánu

 • povoľovanie lotérií a iných hier

 • starostlivosť o rodinu

 • starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov

 • zariadenia sociálnej starostlivosti

 • prijímanie oznámení o organizácii verejných kultúrnych, športových a turistických podujatí

 • rozhodovanie o povinnosti organizácie zriadiť požiarne hliadky

 • zriaďovanie dobrovoľného požiarneho zboru

 • prerokúvanie zriaďovania a zrušovania materských a základných škôl so školskou správou.