Starostovia Bratislavy: Uvítali sme, že si primátor osvojil návrh starostov o prenose solidarity na mesto

Bratislava, 7. november 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy (RZMČ) na svojom včerajšom (6.11.) zasadnutí prijalo uznesenie, v ktorom odsúhlasilo predložený návrh zmeny Štatútu hlavného mesta týkajúci sa presunu finančnej podpory, tzv. solidarity,  väčších mestských častí voči menším na mesto. Starostovia uvítali, že si primátor osvojil presadzovaný návrh a v predkladanej podobe rešpektuje  dlhoročnú požiadavku starostov.

„Sme spokojní s aktivitou primátora, ktorou po dlhoročných rokovaniach vyhovel starostom a osvojil si zmenu štatútu, ktorá presúva solidaritu z mestských častí na hlavné mesto. Súčasne sme radi, že sa takto vyriešil problém, ktorý dlhodobo stresoval mestské časti. Aj keď sa jedna disproporcia odstránila, mestské časti potrebujú naďalej pracovať na otázke spravodlivého prerozdelenia daňových príjmov mesta medzi mestské časti,“ konštatuje Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica a predseda RZMČ. Pre prípravu návrhu štatútu vytvorilo RZMČ pracovnú skupinu, ktorá rokovala o zmenách v rozpočtovom určení príjmov Bratislavy a mestských častí so zástupcami mesta. Výsledkom jej rokovaní  je aktuálny návrh o presune solidarity.

Zmena štatútu navrhuje finančnú podporu vo výške 1,95 mil. eur, ktorú platili štyri veľké mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka malým mestským častiam, preniesť na hlavné mesto Bratislava. To ju bude hradiť zo svojich príjmov. Starostovia očakávajú, že mesto nájde financie v rozpočte tak, aby táto suma nebola poukazovaná na úkor rozvoja mesta a jeho mestských častí. Navrhovaná zmena v štatúte po schválení  starostami prejde štandardným procesom cez miestne zastupiteľstvá až po hlasovanie mestskými poslancami, ktoré starostovia očakávajú ešte v decembrovom termíne.

Združenie starostov sa na zasadnutí ostro ohradilo voči mediálnej prezentácii primátora Iva Nesrovnala v súvislosti s poukazovaním poplatku za miestny rozvoj, v ktorom tvrdil, že mestské časti poplatok mestu neposielajú. „Tvrdenia primátora vnímame ako účelové, nekorektné a zavádzajúce,“ uviedol v mene starostov J. Krúpa.  Mestské častí vyzvali ešte v apríli magistrát hlavného mesta o potvrdenie pravidiel poukazovania poplatku za rozvoj, na ktorom sa jednohlasne dohodlo všetkých 17 mestských častí. Aby navrhované pravidlá nadobudli platnosť a preniesli sa do reálneho života, bolo  potrebné, aby ich hlavné mesto podporilo. Potvrdenie mesta, a teda aj dohoda o reálnom modeli poukázania poplatku, bolo starostom doručené až v septembri. „Akonáhle mesto po polročnom mlčaní potvrdilo pravidlá poukazovania poplatku, mestské časti začali okamžite s ich zasielaním. K dnešnému dňu deklarovali starostovia všetkých mestských častí, že poplatky v zmysle pravidiel a VZN posielajú mestu akonáhle sú investormi uhradené,“ uviedol J. Krúpa.