Starostovia Bratislavy: Uvítali sme otvorenie otázky spravodlivejšieho rozdelenia daňových príjmov mesta

Bratislava, 26. máj 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (regionálne združenie) na svojom dnešnom zasadnutí rokovalo o návrhoch zmien vo financovaní mestských častí. Starostovia uvítali otvorenie otázky spravodlivejšieho prerozdeľovania daňových príjmov medzi mestské časti v spojení s úpravou štatútu k mestskej parkovacej politike.

Regionálne združenie prijalo uznesenie, v ktorom jednohlasne súhlasí, aby bola súčasťou zmeny  štatútu o parkovacej politike aj úprava týkajúca sa prerozdelenia daňových príjmov mesta jednotlivým mestským častiam, ako aj otázka solidarity väčších mestských častí voči menším. Súčasne v uznesení skonštatovali, že kompetencie urobiť zmeny v štatúte hlavného mesta majú výhradne mestskí poslanci.

Uvítali sme zmenu štatútu týkajúcu sa parkovacej politiky a budeme radi, ak súčasťou úpravy bude aj zmena v prerozdeľovaní financií. Systém je dnes nastavený nespravodlivo a niektoré mestské časti naň doslova doplácajú. Už niekoľko rokov sa snažíme o jeho zmenu,“ skonštatoval predseda regionálneho združenia a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Návrhy opatrení budú bratislavskí starostovia pripravovať v pracovnej skupine a prediskutujú ich aj s predsedami jednotlivých poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva na mimoriadnej schôdzi regionálneho združenia. Návrhy na úpravu štatútu predložia na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Otázku spravodlivého nastavenia financovania mestských častí otvoril poslanec Ján Hrčka pri schvaľovaní štatútu mesta v súvislosti s parkovacou politikou na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na aktuálnom zasadnutí regionálneho združenia oboznámil starostov so svojimi návrhmi. V programe zasadnutia regionálneho združenia bolo aj rokovanie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom o návrhu tvorby volebných obvodov a návrhu dotácií samosprávneho kraja na cestnú infraštruktúru a školské zariadenia. Starostovia sa na dnešnej schôdzi združenia venovali aj diskusii o záveroch 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska.