Starostovia Bratislavy: Hra na slepú babu musí skončiť. O pripravovanej novele zákona o Bratislave potrebujeme vedieť viac

Rusovce,  13. marec 2017 – Pre ďalšie kroky v riešení otázok novely zákona o Bratislave starostovia bratislavských mestských častí potrebujú vedieť viac a poznať konkrétnu víziu vedenia mesta. Len tak budú môcť koncepčne a zodpovedne pracovať na jej napĺňaní na základe potrieb jednotlivých mestských častí. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal hovorí už druhý rok o príprave novely, starostovia však nepoznajú  základné parametre pripravovaných legislatívnych opatrení. A preto vyzývajú primátora, aby ich oboznámil s nastavením hlavných východísk a k dôslednej spolupráci pri jej príprave.

„Hra na slepú babu musí skončiť. Keďže nastavenia hlavných východísk pre prípravu novely zákona o Bratislave sú plne v kompetencii vedenia mesta, očakávame, že nás s nimi oboznámi a my budeme môcť predložiť návrhy vychádzajúce zo špecifických potrieb jednotlivých mestských častí,“ zhodli sa na tom starostovia mestských častí Bratislavy na piatkovom zasadnutí (10.3.) Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Bratislava (združenie). Uznesenie je odpoveďou na primátorovu požiadavku na starostov jednotlivých mestských častí o zaslanie konkrétnych legislatívnych formulácií návrhov pre novelu zákona o Bratislave.

Starostovia upozorňujú na neakceptovateľný postup v riešení kľúčovej otázky budúceho rozvoja Bratislavy a vyzývajú primátora na špecifikovanie predstavy o filozofii novely. „Primátor je dlhodobo nositeľom témy novely zákona o Bratislave, sme toho názoru, že filozofiu a rámec novely musí definovať mesto. Nechceme sa nechať vtiahnuť do populistickej hry primátora, ale chceme koncepčne a systematicky spolupracovať na spravodlivom nastavení podmienok pre ďalší rast a rozvoj Bratislavy a jej mestských častí. A na to potrebujeme poznať predstavy mesta a deklarované konkrétne kroky, ktoré už vedenie mesta v tejto veci podniklo. Mediálna prezentácia primátora dlhodobo hovorí o príprave konkrétneho obsahu novely. Chceme o nej vedieť. Preto ho žiadame o odprezentovanie pripraveného konceptu,“ konštatuje predseda združenia a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Okrem  informácie o zámeroch a obsahu pripravovanej novely starostovia žiadajú aj o seriózny a systematický prístup k príprave novely a vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu novely zákona o Bratislave, ktorej súčasťou budú aj starostovia, odborníci miestnej samosprávy v zastúpení všetkých mestských častí. Starostovia Bratislavy sa chcú spolupodieľať na podmienkach pre efektívnu správu mesta. Proces však musí byť systematicky riadený vedením mesta. Starostovia mestských častí Bratislavy sú pripravení intenzívne sa venovať koncepčným zmenám, ktoré pomôžu Bratislave a jej mestským častiam rozvíjať sa.

Združenie sa na svojom stretnutí venovalo aj otázke všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poplatku za miestny rozvoj, ktoré vošlo do platnosti 1.3. a postupne nadobúda reálne naplnenie v jednotlivých mestských častiach. „V procese praktickej aplikácie VZN o poplatku za miestny rozvoj je ešte pár nedotiahnutých vecí, ktoré je potrebné nastaviť. Napríklad mechanizmus poukázania časti poplatku na magistrát, zriadenie špeciálnych účtov, výška pohotovostnej rezervy na zriadenom účte, pravidlá ich vyplácania v prípade špecifických situácií,“ upozornil predseda združenia Jozef Krúpa. Starostovia mestských častí sa zhodli, že prostriedky fondu by mali byť viazané vo vyššej pohotovostnej rezerve, napríklad pre prípad, že niektorá povolená stavba by sa nerealizovala v celom rozsahu a časť vybraného poplatku by bolo potrebné investorovi vrátiť. Na mechanizme výberu a prevodu poplatku medzi magistrátom a mestskými časťami sa dohodnú starostovia na rokovaní so zástupcami odborných útvarov magistrátu na pracovnom stretnutí v najbližšom období.