Septembrové stretnutie starostov Bratislavy: O poplatkoch za rozvoj, mestskej polícii, aj nútenej správe Devína

Bratislava, 27. september 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (regionálne združenie) na svojom včerajšom zasadnutí rokovalo o aktuálnych témach mestských častí, venovalo pozornosť výmene skúsenosti s výberom poplatku za rozvoj, službám mestskej polície, či problémom mestskej časti Devín, ktorá už dvanásty rok funguje v režime nútenej správy. Zaoberalo sa tiež aktuálnou diskusiou o územnom plánovaní na pôde hlavného mesta a mestského zastupiteľstva.

V súvislosti s výberom poplatku za rozvoj od prvých investorov starostovia uznesením potvrdili optimálne nastavenie mechanizmu poukazovania poplatku magistrátu hlavného mesta Bratislava tak, ako ho regionálne združenie schválilo na svojom aprílovom zasadnutí. Čo v praxi znamená, že mestské časti posielajú prislúchajúcu percentuálnu časť prijatého poplatku na samostatne zriadený účet hlavného mesta kumulatívne za kvartálne obdobie s povinnosťou poukázania financií do 30 dní od ukončenia posledného kalendárneho mesiaca príslušného kvartálu. Súčasne s platbou pošlú hlavnému mestu písomný súpis platcov, výšku poplatku a kópiu dokladu o vyrubení poplatku. Splátkové kalendáre si upravuje každá mestská časť samostatne. Starostovia odporúčajú mestu, aby prostriedky z poplatku na mestskom účte udržiaval vo vyššej pohotovostnej rezerve pre prípad, že bude potrebné uplatniť vratky už odvedeného poplatku.

Zasadnutie otvorilo opätovne aj otázku kompetencií a výkonu mestskej polície, voči ktorej zaujali starostovia kritický postoj. „Mestská polícia nedokáže v požadovanej kapacite a kvalite zabezpečiť úlohy, ktoré jej vyplývajú zo štatútu. Opakovane o tom hovoríme na rôznych fórach na úrovni mesta a žiadame o nápravu. Mestské časti musia suplovať úlohu mesta napriek tomu, že ich obyvatelia odvádzajú do mestskej pokladne dane a činnosť mestskej polície je v plnej kompetencii mesta. Tento stav nemôže naďalej pretrvávať, preto sa tejto otázke budeme v najbližšom období intenzívnejšie venovať,“ skonštatoval predseda regionálneho združenia a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Témou aktuálneho zasadnutia regionálneho združenia bola aj nútená správa mestskej časti Devín. Starostovia sa zhodli na tom, že prístup mesta k tejto problematike nie je dobrý. Čas konjunktúry a priaznivých finančných ukazovateľov mesta je obdobím, kedy je potrebné patovú situáciu Devína riešiť. Ústretové postoje veriteľov dávajú predpoklad na konštruktívny dialóg smerujúci k vyriešeniu roky trvajúcej nepriaznivej situácie tejto mestskej časti. Starostovia Bratislavy preto apeluje na vedenie mesta, aby neodkladne iniciovalo rokovania vedúce k opatreniam, ktoré zmenia neúnosnú situácia jednej z mestských častí Bratislavy. Tá dlhodobo traumatizuje nielen obyvateľov Devína, ale aj jeho návštevníkov a prehlbuje problémy s kvalitou života v jednej z turisticky najnavštevovanejších lokalít Bratislavy. Vedenie mestskej časti Devín ako aj regionálne združenie sú pripravené poskytnúť mestu pri riešení súčinnosť a podporu.

Diskusia starostov sa venovala aj žiadostiam developerov o udelenie statusu významnej investície pre pripravované investičné projekty v centre mesta. Jozef Krúpa: „Vítame každú aktivitu, ktorá zlepší život Bratislavčanov – obyvateľov mestských častí. Súčasne však trváme na tom, že musí byť v súlade s platnou legislatívou a mala by spadať pod priority mesta definované v odborne pripravenom plánovacom dokumente. Žiaľ, koncepčný materiál urbanistického rozvoja hlavného mesta Bratislava nemá. Je hanbou mesta, že developeri suplujú rolu špecializovaných odborných útvarov magistrátu. Jednohlasne zastávame názor,  že je potrebná  široká odborná diskusia k projektom požadujúcim štatút významnej investície, rovnako je potrebné udržať povinnosť developera zaplatiť mestu a mestským častiam poplatok za rozvoj ako aj to, že akékoľvek zmeny  v Územnom pláne mesta musia prejsť odbornými komisiami magistrátu a schvaľovaním mestského zastupiteľstva.“

Fórum starostov sa oboznámilo s Návrhom koncepcie mestského rozvoja do roku 2030, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Jozef Krúpa zhodnotil: „Rámcové materiály takéhoto charakteru sú predpokladom pre kvalitné dlhodobé riešenia. Chceme byť v procese prípravy aktívni a preto materiálom budeme venovať pozornosť. Dobre fungujúce mestské časti vo väzbe na nižšie i vyššie územné celky sú podmienkou ďalšieho udržateľného rozvoja celého mesta.“