Zastupiteľstvá

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, ako je napríklad:

  • rozpočet a záverečný účet mestskej časti

  • všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti

  • hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti

  • ochrana a tvorba životného prostredia mestskej časti

  • miestne poplatky

  • zriaďovanie podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti

  • územnoplánovacia dokumentácia mestskej časti a jej zón.

 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejnosti prístupné a vedie ho starosta mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo môže požiadať mestské zastupiteľstvo o prerokovanie otázok celomestského charakteru, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti. Ak je stanovisko mestského zastupiteľstva rozdielne od stanoviska miestneho zastupiteľstva, je na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.