Februárové zasadnutie starostov Bratislavy aj o mestských lesoch, či problémoch so starostlivosťou mesta o svoj majetok na území mestských častí

Bratislava, 19. február 2018  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) na svojom zasadnutí (16.2.) otvorilo niekoľko aktuálnych tém. Starostovia diskutovali o skúsenostiach s prevádzkou Integrovaných obslužných miest občana (IOMO) na miestnych úradoch, prebrali aktuálnu problematiku ťažby v lesoch na území a v okolí hlavného mesta, venovali sa tiež schválenej novele zákona o obecnom zriadení, problematike vizuálneho smogu a jeho regulácii, ale aj problémom so starostlivosťou o majetok hlavného mesta na území mestských častí.

Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí starostovia vyhodnotili skúsenosti s prevádzkou služieb IOMO na miestnych úradoch a informovali o ich využívaní Bratislavčanmi. Pracoviská s prístupom k elektronickým službám štátu umožňujú na počkanie získať na miestnom úrade výpis z registrov katastra, trestov, či obchodného registra. Dnes sú aktívne vo všetkých mestských častiach okrem Devína, Lamača a Dúbravky. Skúsenosti starostov so systémom sú však negatívne a všetky mestské častí majú k prevádzke zásadné výhrady. Systém má podľa nich vážne nedostatky, časté sú výpadky, ale aj problémy so servisom a komunikáciou zo strany prevádzkovateľa. „Skúsenosti so systémom IOMO sú vo všetkých mestských častiach, ktoré ho poskytujú, negatívne. Po vyhodnotení situácie sme sa zhodli na to, že sa obrátime na kompetentné úrady a ministerstvo a budeme v mene starostov Bratislavy žiadať nápravu,“ skonštatoval predseda RZMČ a starosta mestských častí Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Regionálne združenie venovalo pozornosť iniciatíve starostiek Karlovej Vsi, Devína a starostu Dúbravky, ktorí od kompetentných ministerstiev žiadajú vylúčenie ťažby z ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalít Bratislavy. Združenie starostov podporilo iniciatívu kolegov otvoriť odbornú diskusiu o hospodárení a starostlivosti o lesy v Bratislave a jej okolí. V týchto súvislostiach je podľa starostov potrebné pripraviť koncepčné riešenie pre starostlivosť o výnimočné bratislavské lokality a posilniť rekreačnú funkciu bratislavských lesov. Starostov znepokojili informácie o údajnom podnikaní riaditeľa Mestských lesov Bratislavy (MLB) v oblasti obchodu s drevom zachytené v médiách. „V prípade potvrdenia podozrenia by to znamenalo neakceptovateľný konflikt záujmov. Preto nás, starostov, ktorí sme súčasne poslancami mestského zastupiteľstva, združenie poverilo, aby sme na pôde zastupiteľstva otvorili otázku možného konfliktu záujmov a vyzvali primátora o preverenie, či je podozrenie reálne a aktuálne pôsobenie riaditeľa MLB v súlade so zákonom,“ informoval Martin Kuruc, starosta mestskej časti Vrakuňa.

Problémom starostov je už dlhodobo starostlivosť o služby a majetok mesta na území mestských častí. Mesto si na ich území neplní povinnosti pri údržbe a čistení svojho majetku. „Má s tým problém každá mestská časť. Veľakrát sme nútení kosiť, čistiť chodníky a komunikácie, či verejné priestory namiesto mesta. Mesto tým oberá obyvateľov mestskej časti o financie, ktoré sú určené na iné aktivity. Preto žiadame primátora a kompetentných zástupcov mesta o pracovné stretnutie, na ktorom budeme hovoriť o dodržiavaní pravidiel starostlivosti o majetok a služby mesta na území mestských častí. Termín stretnutia budeme orientovať do najbližšieho zasadnutia združenia,“ uviedol Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Dúbravka. Starostovia Bratislavy sa zhodli, že je potrebné pokračovať v diskusii o otázke vizuálneho smogu na území samosprávy a nastaviť opatrenia tak, aby regulácia reklamných a informačných zariadení na území mestských častí  bola v kompetencii miestnej samosprávy.

Zasadnutie prebralo aj otázky novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá nadobudne účinnosť 1.4.2018. Zmeny sa budú týkať napríklad odmeňovania miestnych poslancov a členov komisií mestských častí, ktorí nie sú poslancami,  ako aj definícii pojmu verejné priestranstvá a z toho vyplývajúcich právnym a procesných záväzkov. Zmenám, ktoré prináša novelizácia zákona o obecnom zriadení sa venovalo aj ostatné zasadnutie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Závery z jeho zasadnutia si prebrali aj bratislavskí starostovia. Okrem iných sa venovali aj aktuálnemu procesu prípravy nového stavebného zákona, aktuálnemu stavu regionálneho školstva, ale aj vyhodnocujúcim informáciám o realizácii regulačných opatrení v zákone o hazarde.