Bratislava má problémy s osvetlením, magistrát nezvláda výber nového prevádzkovateľa

Bratislava, 10. máj 2017   Starostovia sedemnástich mestských častí Bratislavy spoločne upozorňujú na alarmujúci stav verejného osvetlenia v meste a na doterajší neprijateľný postup pri výbere nového prevádzkovateľa na zabezpečenie verejného osvetlenia. Primátora a riaditeľa magistrátu vyzývajú na okamžité riešenie aktuálnych problémov s verejným osvetlením v jednotlivých mestských častiach, zastavenie doterajšieho netransparentného výberu, zriadenie odbornej komisie pre prípravu verejného obstarávania a zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva k novému prevádzkovému modelu verejného osvetlenia.

Zabezpečenie verejného osvetlenia hlavného  mesta je jednou zo základných úloh magistrátu, ktorá je definovaná v Štatúte hlavného mesta, platená z verejných zdrojov a je povinnosťou magistrátu zabezpečiť jeho prevádzku a údržbu. Aktuálne je však osvetlenie v mestských častiach v katastrofálnom stave. „Tretina svetelných bodov je v havarijnej prevádzke, hrdzavé stĺpy ohrozujú bezpečnosť občanov, mesto sa dlhodobo nedostatočne stará o údržbu, pílenie a odstraňovanie stĺpov verejného osvetlenia prebieha bez následnej náhrady, mesto je nečinné pri preberaní osvetlenia do svojej správy. Výsledkom sú neosvetlené úseky ulíc, ohrozená bezpečnosť obyvateľov, mestské štvrte, v ktorých si občania financujú osvetlenie sami. Preto dôrazne upozorňujeme na alarmujúci stav a potrebu jeho urgentného riešenia,“ uviedol časť najvýraznejších problémov s osvetlením Jozef Krúpa, predseda Združenia mestských častí hlavného mesta (združenie) a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica.

Mesto však zásadne zlyháva aj pri obstarávaní prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Počas viac ako dvoch rokov magistrát nedokázal rozbehnúť proces obstarávania a nezvládnutou prípravou súťaže prehĺbil problémy mesta s osvetlením. Magistrát dnes pripravuje súťaž bez odbornej diskusie, bez dialógu so starostami o potrebách a rozvojových projektoch mestských častí. „Ide o najväčší tender mesta za posledné desaťročia. Prebieha však pokútne, bez odborníkov, poslancov a starostov. Je jednoducho nemysliteľné, aby primátor tak strategický projekt rozbiehal bez analýz spojených s predikciou rozvoja mestských častí a finančným krytím v spojení s aktuálnymi a budúcimi záväzkami mesta. Tento arogantný a neprofesionálny prístup je hazardom s budúcnosťou osvetlenia, hazardom s verejnými financiami,“ konštatuje starosta Petržalky a mestský poslanec Vladimír Bajan.  

Jednou z mnohých hrubých chýb magistrátu je netransparentne zrealizovaný audit verejného osvetlenia v hodnote 250 000 eur. Audit zadalo mesto spracovať spoločnosti Deloitte Audit na základe Rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb. Podľa predbežných právnych zistení vypracovanie auditu nie je v súlade s predmetom Rámcovej dohody, vykazuje vážne podozrenia o porušení zákona o verejnom obstarávaní a jeho odborná opodstatnenosť pre potreby podkladov pre súťaž je viac ako diskutabilná. „Neboli sme oslovení pri príprave auditu ani pri spracovaní podmienok súťaže, nepoznáme predmet, rozsah, obsah a ani cenu obstarávania. Za peniaze, za ktoré bol zrealizovaný, mohli byť financované opravy a výmeny stĺpov v havarijnom stave. Mesto nesvieti dostatočne, ale namiesto toho sa magistrát prezentuje okázalými a dnes nefunkčnými PR projektami, napríklad nasvecovaním Mosta SNP s predpoveďou počasia,“  informuje Jozef Krúpa.

Súčasnú situáciu s osvetlením v meste a prípravou výberového konania považujeme za absolútne nezvládnutú z hľadiska procesov a odborných parametrov a ohrozujúcu osvetlenie hlavného mesta. Preto žiadame vedenie mesta, primátora Iva Nesrovnala a riaditeľa magistrátu Martina Marušku, aby:

  • bezodkladne riešili havarijný stav osvetlenia v mestských častiach
  • nastavili efektívny systém preberania nového osvetlenia do správy hlavného mesta
  • zverejnili analýzu osvetlenia objednanú z verejných zdrojov a vypracovanú spoločnosťou Deloitte Audit
  • informovali starostov o predmete a podmienkach obstarávania nového prevádzkovateľa osvetlenia
  • v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 27.4. zostavili odbornú komisiu na prípravu podkladov pre výberové konanie a vyhodnotenie verejnej súťaže, v ktorej budú aj zástupcovia mestských častí
  • pozastavili verejné obstarávanie na prevádzkovateľa verejného osvetlenia do prerokovania vecného obsahu touto komisiou
  • primátor zvolal mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom programu, na ktorom sa dohodnú pravidlá ďalšieho postupu pri príprave verejného obstarávania na prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

„V mene všetkých starostov Bratislavy uvádzam, že sme plne za efektívne, šetriace, moderné, smart osvetlenie mesta. Sme spoluzodpovední za výber dobrého riešenia osvetlenia, nechceme komplikovať procesy, ale jednoznačne chceme, aby boli transparentné a zodpovedali potrebám Bratislavčanov a budúcemu rozvoju Bratislavy,“ skonštatoval predseda združenia Jozef Krúpa.